« terug
26/09/2014

algemene voorwaarden

SIMMEL hanteert de volgende algemene voorwaarden:

 
Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen op www.simmel.nl en op alle door SIMMEL aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Indien de klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SIMMEL is ingestemd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt

1.5
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SIMMEL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6
SIMMEL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7
Door het gebruik van de internetsite van SIMMEL en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden en ook andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8
SIMMEL is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van SIMMEL zijn vrijblijvend.

2.2
SIMMEL behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en SIMMEL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van SIMMEL gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aangeboden producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1
Alle door SIMMEL vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten worden mondeling, of per mail na bestelling gemeld, maar voldoen aan de gangbare verzendkosten binnen Europa. De klant kan, als hij niet met deze kosten akkoord gaat, afzien van de bezorging en kiezen voor het zelf afhalen van het artikel. Pas na akkoord is de bestelling definitief en wordt aan de klant het rekening- en bestelnummer gemaild.

3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
SIMMEL kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6
SIMMEL hanteert betalingen vooraf. De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op de bankrekening van SIMMEL met vermelding van het factuurnummer.

 

Artikel 4 Levering

4.1
SIMMEL heeft niet alle artikelen op voorraad. De meeste artikelen worden op bestelling handgemaakt. Bestellingen worden in overleg met de klant zo snel mogelijk afgeleverd.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
Indien een product dat niet uit voorraad leverbaar is besteld wordt door een klant, dan zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is, of dat het product op bestelling wordt gemaakt. Vertragingen zullen aan de klant telefonisch of per email worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van producten gaat pas over wanneer de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan SIMMEL verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan SIMMEL zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 6 Ruilen en herroeping recht

6.1
De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant SIMMEL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SIMMEL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3
Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan SIMMEL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt SIMMEL zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door de klant aan SIMMEL betaalde met aftrek van de administratie- en verzendkosten.

6.5
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1
SIMMEL geeft garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2
SIMMEL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SIMMEL. SIMMEL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien SIMMEL om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4
Het is mogelijk dat SIMMEL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SIMMEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is SIMMEL niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij SIMMEL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis, methoden en concepten.

9.3
Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SIMMEL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11 Diversen

11.1
SIMMEL is gevestigd in Kapelle, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60646144 met BTW identificatienummer NL143684371B01.

11.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan SIMMEL, Postweg 25, 4421 NA in Kapelle. Of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. Telefoon: 06 294 14 928.

11.3
Wanneer door SIMMEL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SIMMEL deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

algemene voorwaarden | disclaimer | privacy verklaring | faq | contact | nieuwsbrief